Политика за Поверителност

18 май 2022
Рекламно съдържание | 18+ | Важат условия и правила | Играйте отговорно | Само нови клиенти

Политика за Поверителност

С тази Политика за Поверителност искаме да информираме всички посетители на уебсайта („вие“) каква лична информация събираме, когато посетите този уебсайт, както и как използваме и обработваме тази информация. Това Уведомление за поверителност се прилага само за обработката на лични данни, събрани на този уебсайт, а не за обработка на данни, която се извършва на други уебсайтове. Този уебсайт е собственост на:

Видове лични данни, които събираме

Когато посещавате нашия уебсайт, ние можем да обработваме два вида лични данни, отнасящи се до вас:

 • Вашите електронни идентификационни данни и информацията за вашето взаимодействие с нашите партньорски уебсайтове. Данните за електронна идентификация включват часа и датата на достъп до нашия уебсайт, вашия IP адрес и браузър, които сте използвали за достъп до нашия уебсайт, операционната система, която използвате в момента, уникални идентификатори на устройства и информация за вашата мобилна мрежа.
 • Вашето взаимодействие с нашите партньорски уебсайтове включва информация за това дали посещавате, регистрирате се или участвате в игрални дейности на някой от уебсайтовете на нашите партньори. Важно е да се отбележи, че обработваме тази информация на обобщено ниво и тя не може да бъде проследена обратно до вас.

За обработка на горните данни се използват бисквитки и подобни технологии. За да научите повече за това как използваме бисквитки, можете да прочетете нашата Политика за бисквитки.

Законовото основание за обработка на Вашите лични данни

Обработката на вашите лични данни служи на законния интерес за подобряване на нашите продукти и услуги с цел:

 • Измерване и подобряване на ефективността на рекламните кампании, които се реализират на нашия уебсайт
 • Подобряване на цялостното ви потребителско изживяване
 • Разработване на съдържание на нашия уебсайт
 • Осигуряване и поддържане на функционалността на уебсайта
 • Предотвратяване на всякакви потенциални заплахи
 • Изчисляване на нашите приходи
 • Анализ и статистика на уебсайтове

Субект на данни и администратор на данни

Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) субектът на данните се дефинира като „идентифицирани или идентифицирани физически лица“. Тъй като обработването на лични данни, което може да възникне на нашия уебсайт, се отнася до вашите лични данни, вие се считате за субект на данните. Следователно можете да упражнявате правата си, предоставени от ОРЗД.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, което (само или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всяка лична информация се обработва или трябва да бъде обработвана. За целите на това Уведомление за поверителност, тъй като ние определяме целта и средствата за обработка на вашите лични данни на този уебсайт, ние се считаме за администратор на лични данни върху вашите лични данни. Да бъдеш администратор на данни създава задължение да защитаваш данните си с изключителна предпазливост и в съответствие със съответните закони за защита на данните.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)

 • Достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас: Когато е уместно, можете да поискате достъп, актуализиране или изтриване на вашите лични данни, които контролираме
 • Право на възражение: Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни
 • Право на ограничение: Имате право да поискате да ограничим или ограничим обработката на вашите лични данни
 • Правото на преносимост на данните: Имате право да ви бъде предоставено копие на информацията, която имаме за вас в структуриран, машинно четим и често използван формат
 • Право да оттеглите съгласието си: Вие също имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашите лични данни
 • Право на подаване на жалба: Подайте жалба до местния или датския орган за защита на данните, ако смятате, че изброените по-горе права са били нарушени. Датска агенция за защита на данните: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K. Българска комисия за защита на личните данни: бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София

Ако в даден момент имате въпроси относно обработката на личните ви данни на този уебсайт или ако искате да ни изпратите искането относно вашите права, моля, изпратете ни имейл на

Защита на данни

От голямо значение за нас е да пазим вашите данни в безопасност и това е нещо, с което сме твърдо ангажирани. Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на вашите лични данни срещу случайна или незаконна загуба, кражба, промяна, неразрешено разкриване, достъп или използване и срещу всички други незаконни форми на обработка.

Освен това, за да сме сигурни, че вашите данни са добре защитени, ние контролираме кой има достъп до личните ви данни. Само оторизиран и подходящо обучен персонал има достъп до личните Ви данни, за да изпълнява своите работни задължения.

Получатели на трети страни

Вашите лични данни може да бъдат споделени със субекти, които ни помагат да предоставяме и по-нататъчно да развиваме нашите услуги (например анализ, разработка, маркетинг). При необходимост те ще обработват вашите лични данни, за да изпълняват задачи, които им делегираме. Съгласно ОРЗД трети страни, които обработват вашите данни, поемат ролята на обработващи данни. Те участват в дейности по обработване съгласно съответните споразумения за защита на данните, които са пригодени за защита на вашите данни. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с това Уведомление за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на вашите лични данни към организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурността на вашата лични данни.

Когато и ако сме длъжни да го направим, можем да споделим вашите данни с публични органи и правоприлагащи органи.

Прехвърляне на вашите данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Както беше споменато в предишния раздел, ако прехвърлим вашите лични данни извън ЕИП, ние ще гарантираме, че е налице адекватно ниво на защита на данните, както е определено от приложимите закони за защита на данните.

Държавите и получателите, към които могат да бъдат прехвърлени вашите лични данни, са:

 • Държава, за която се счита, че има адекватно ниво на защита на данните, одобрено от Европейската комисия. Можете да научите повече за държави с адекватно ниво на защита тук.
 • Получател в държава, която няма адекватно ниво на защита на данните според Европейската комисия. В този случай ще използваме договори, които изискват от получателя да защитава вашите лични данни според същите стандарти, които биха били в рамките на ЕИП, и ще прилагаме подходящи предпазни мерки, както се изисква от ОРЗД, по отношение на обработката на личните ви данни.

Промени в Уведомлението за поверителност

Възможно е това Уведомление да бъде променено или актуализирано в бъдеще.

Актуализацията може да съдържа съществени или незначителни модификации. Съществените промени могат да засегнат правата и задълженията ви по отношение на обработката на личните ви данни (например, ако разработим нова цел на обработка и инсталираме нова услуга на нашия уебсайт). От друга страна, може да възникнат незначителни модификации, когато трябва да направим граматически корекции или езикови промени, но те няма да окажат влияние върху вашите права и задължения по отношение на обработката на лични данни.

Ако възникнат съществени промени, ще бъдете правилно уведомени предварително, за да можете да отделите време да прегледате промените, преди актуализациите да бъдат наложени.

Това Уведомление за поверителност е валидно от 1 март 2022 г.

Рекламно съдържание | 18+ | Важат условия и правила | Играйте отговорно | Само нови клиенти